Vinaincon

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Ngày đăng: 07.03.2019

Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tại trụ sở của Tổng công ty – số 5 Láng Hạ, Hà Nội.

AB14I9177.jpg

Ông Trần Thanh Tân, Chánh Văn phòng Tổng công ty khai mạc Đại hội

Sau khi thông qua Chương trình và Quy chế làm việc, Đại hội nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty; Báo cáo Tài chính năm 2018 của Tổng công ty đã được kiểm toán; Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.


AB14I9186.jpg

Ông Nguyễn Gia Du, Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội

Năm 2018, thị trường đầu tư xây dựng cơ bản trong các ngành công nghiệp nặng truyền thống theo chuyên ngành của Tổng công ty như điện, khai khoáng, thép, hóa chất… không có nhiều dự án khởi công và triển khai. Giá nhận thầu cũng ở mức cạnh tranh rất cao, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của các đơn vị trong Tổng công ty. Kết quả đạt được của Tổng công ty là khiêm tốn. Tổng giá trị xây lắp ký mới trong năm 2018 là trên 1.800 tỷ đồng, giá trị chuyển tiếp chỉ ở mức trên 550 tỷ. 

Chuẩn bị cho năm 2019, Tổng công ty đề ra phương hướng và các nhiệm vụ cơ bản, cần tập trung. Đó là đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH 1 thành viên Xi măng Quang Sơn; Xây dựng lộ trình cơ cấu lại doanh nghiệp, thoái vốn Nhà nước phù hợp với quy định quản lý chung; Quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp thành viên; Đẩy mạnh công tác thị trường để đảm bảo nguồn chi phí, việc làm và đời sống cán bộ công nhân viên. Nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín, thương hiệu trên thị trường xây dựng của Tổng công ty; Căn cứ vào điều kiện thực tế để xây dựng chỉ tiêu tài chính và kế hoạch cho năm 2019 và có các giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đặt ra. 

Đại hội nghiêm túc lắng nghe và đóng góp ý kiến cho các báo cáo, phương án, kế hoạch được trình bày tại Đại hội. Đại hội cũng tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty và thông qua Nghị quyết Đại hội. 


Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội:AB14I9189.jpg

Ông Hoàng Chí Cường, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT
báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty


AB14I9200.jpg

Ông Hoàng Thế Hiển đọc Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty


AB14I9181.jpgAB14I9206.jpg

Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo 
kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Tổng công ty


AB14I9211.jpg

Cổ đông phát biểu góp ý tại Đại hội


AB14I9213.jpg

Ông Lê Văn Thuyên, Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử


AB14I9219.jpg

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội


AB14I9222.jpg

Ông Hoàng Chí Cường, Tổng Giám đốc và ông Chu Tuấn Ngọc, Phó Tổng Giám đốc 
tặng hoa chúc mừng thành viên mới của HĐQT và trân trọng cảm ơn các đồng chí vừa miễn nhiệm
đã có nhiều đóng góp cho Tổng công ty


AB14I9227.jpg

Bà Nguyễn Thị Thu Nga tặng hoa chúc mừng 
Ông Hoàng Tuấn Anh, thành viên mới của Ban Kiểm soát Tổng công ty và 
cảm ơn Ông Đặng Quang Cường vừa miễn nhiệm