Vinaincon

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức bán thanh lý phế liệu
Ngày đăng: 07.19.2023
Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức bán thanh lý phế liệu hiện có đang gửi tại kho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 5. Mời mời xem chi tiết lại văn bản và danh sách kèm theo dưới đây:

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg