Vinaincon

Dự án tổ hợp Đồng Sin Quyền tại Lào Cai
Khách hàng: TKV

Mô tả:

Thời gian xây dựng: 2007

Số tiền hợp đồng: 550.000.000 VNĐ

NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC