Vinaincon

Sân gôn Long Sơn
Khách hàng: Công ty TNHH Golf Long Sơn, Lt. (Hàn Quốc)

Mô tả: Thiết kế và xây dựng khách sạn Club House và Condominium

Thời gian xây dựng: 2005-2006

Giá trị: 57.594.000.000 VNĐ
NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC