Vinaincon

Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Khách hàng: Technip Italy

Mô tả :

Thời gian xây dựng: 2007

Giá trị hợp đồng: 60.000.000.000 VNĐ
SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG CÔNG
HẠ THỦY ĐƯỜNG ỐNG XẢ NƯỚC LÀM MÁT TRÊN BIỂN
Nha may Xi mang Quang Son