Vinaincon

Kỹ sư cơ khí và điện
January
Phòng Nhân Sự
Số 5, Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Tel. 04. 3514.2145 (máy lẻ 124/281)
Fax: 04.3856.0629
Liên hệ:

Phòng Nhân Sự
Số 5, Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Tel. 04. 3514.2145 (máy lẻ 124/281)
Fax: 04.3856.0629
Phòng Nhân Sự
Số 5, Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Tel. 04. 3514.2145 (máy lẻ 124/281)
Fax: 04.3856.0629