GIỚI THIỆU CHUNG

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Giới thiệu
Giới thiệu
Kết quả sản xuất kinh doanh

Một số chỉ tiêu chính thực hiện kể từ ngày thành lập Tổng công ty 

Năm


GT sản lượng

(Tỷ đồng)

GT Doanh thu

(Tỷ đồng)

Nộp NSNN

(Tỷ đồng)

1998

1860

1.485

62

1999

1.955

1.516

57

2000

2.187

1.696

63

2001

2.561

1.964

66

2002

2.920

2.220

59

2003

3.749

3.366

94

2004

3.926

3.498

95

2005

3.766

3.325

100

2006

3.556

2.976

85

2007

3.494

3.209

81

2008

3.663

3.290

80

2009

3.620

3.328

86

2010

4.193

3.670

102

2011

4.490

3.769

135

2012

4.600

3.785

149


Ghi chú:
1. Số liệu được tính sau khi đã tách giá trị của các Công ty cổ phần không chi phối và Công ty liên kết;

2. Kế hoạch thực hiện năm 2013: Tổng sản lượng đạt 4.725 tỷ đồng, doanh thu 3.860 tỷ đồng, nộp NSNN 145 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,0 triệu đồng/người/tháng.
 
CÁC TIN KHÁC