CỔ ĐÔNG

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Cổ đông
Cổ đông
Thông báo về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông lần đầu VINAINCON

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu

Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 8h00, ngày 25 tháng 3 năm 2011(thứ sáu).

- Địa điểm: Phòng 343, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Nội dung chính của Đại hội:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. Gồm các vấn đề sau:

- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam,

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015,

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát,

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được gửi đến cổ đông trong thời gian quy định của Luật Doanh nghiệp theo địa chỉ cổ đông đã đăng ký, đồng thời được đăng tải trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ: http://www.vinaincon.com.vn.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Là những cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông đã gửi Giấy đăng ký tham dự họp về Tổng công ty.

Lưu ý: Trường hợp có sự thay đổi về ủy quyền, thay đổi về đăng ký dự họp đề nghị quý cổ đông thông báo về Tổng công ty trước ngày 18 tháng 3 năm 2011, theo địa chỉ:

Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam, Số 5 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội; hoặc có thể fax theo số máy :04.38560629.

Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.Trường hợp cổ đông được ủy quyền, đề nghị xuất trình giấy ủy quyền khi tới tham dự Đại hội.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

PHÓ BAN

Nguyễn Gia Du

(đã ký)
CÁC TIN MỚI HƠN

CÁC TIN CŨ HƠN